کتاب "خاطرات شعبان جعفری" به کوشش هما سرشار اعترافات راست و ناراست یکی از مهمترین بازیگران سیاست معاصر این سرزمین است. کتاب از شناساندن او به خواننده از تولد میآغازد. خاطرات شعبان جعفری by هما سرشار

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها